Νέα & ενημερώσεις

Από εδώ μπορείτε να ενημερώνεστε για όλες τις εξελίξεις γύρω από το όχημά σας και όχι μόνο! Όλες οι ενημερώσεις μας δημοσιοποιούνται και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εταιρείας μας, για αυτό ακολουθήστε μας και στο social media της επιλογής σας.

Πίσω

0 Δημοσίευση ισολογισμών

  • Γενικά
  • από ΙΚΤΕΟ Εκηβόλος
  • 04-06-2013
Your vote is:
5.00 of 3 ψήφοι

 

Το Ι.ΚΤΕΟ Ιστιαίας Εκηβόλος Α.Ε. σύμφωνα με την εφαρμογή της "Νόμος 4072 ΦΕΚ:86Α´ - 11/4/2012" νομοθεσίας και την άμεση εναρμόνισή της με αυτή, δημοσιεύει τους ισολογισμούς της στην επαγγελματικήτης ιστοσελίδα.

Οι ΑΕ, οι ΕΠΕ και οι ΙΚΕ (σύμφωνα με τα άρθρα 43 του Ν.2190/192022 του 3190/1955, το 98 του Ν.4072/2012 και 16 του Ν.4308/2014) υποχρεούνται σε υποβολή και δημοσίευση στο ΓΕΜΗ οικονομικών καταστάσεων που περιλαμβάνουν: 

  1. Ισολογισμό
  2. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης
  3. Προσάρτημα 
  4. Έκθεση Διαχείρισης και
  5. Έκθεση Ελέγχου  (Όπου απαιτείται σύμφωνα με τον Ν. 4336/15)

Σημειώνεται ότι: Με βάση το άρθρο 16 Ν.4308/2014, το περιεχόμενο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, ποικίλει ανάλογα με την οντότητα (Μεγάλη, Μεσαία, Μικρή & Πολύ Μικρή), που κατατάσσεται η κάθε επιχείρηση. Επομένως, οι μεσαίες επιχειρήσεις υποβάλλουν επιπλέον και Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης και οι Μεγάλες υποβάλλουν επιπλέον και Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης και κατάσταση Χρηματοροών.

Δείτε του ισολογισμούς μας εδώ.Διαδώστε την σελίδα μας μέσω: