Ισολογισμός

Η ΙΚΤΕΟ «Εκηβόλος» ΑΕ ως ανώνυμη εταιρεία έχει την νομική υποχρέωση να δημοσιεύει τον ισολογισμό, για κάθε έτος λειτουργίας, μιας και καταργήθηκε η υποχρέωση δημοσίευσης ισολογισμών σε οικονομικές και πολιτικές εφημερίδες (προαιρετική έντυπη δημοσίευση) με την προϋπόθεση πως θα γίνεται δημοσίευσης του ισολογισμού σας μέσω διαδικτυακής ιστοσελίδας που διατηρεί η εκάστοτε Ανώνυμη Εταιρεία.


Πίνακας ισολογισμών

Έτος ισολογισμού Αρχείο Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης
Ισολογισμός 2021 30 Οκτωβρίου 2022
Ισολογισμός 2020 10 Σεπτεμβρίου 2021
Ισολογισμός 2019 10 Σεπτεμβρίουυ 2020
Ισολογισμός 2018 10 Σεπτεμβρίου 2019
Ισολογισμός 2017 10 Σεπτεμβρίου 2018
Ισολογισμός 2016 10 Σεπτεμβρίου 2017
Ισολογισμός 2015 30 Ιουνίου 2016
Ισολογισμός 2014 30 Ιουνίου 2015
Ισολογισμός 2013
Ισολογισμός 2012
Ισολογισμός 2011
Ισολογισμός 2010
Ισολογισμός 2009
Ισολογισμός 2007 - 2008

 

Η εταιρεία ΙΚΤΕΟ «Εκηβόλος» ΑΕ σύμφωνα με την εφαρμογή της προαναφερθείσας νομοθεσίας και την άμεση εναρμόνισή της με αυτή, δημοσιεύει τους ισολογισμούς της εδώ. Στην συγκεκριμένη σελίδα παραθέτονται χρονολογικά οι ισολογισμοί της ΙΚΤΕΟ «Εκηβόλος» ΑΕ από την ημερομηνία έναρξης έως και σήμερα.

Το αρχείου ισολογισμού της εταιρείας αποτελείτε από την Κατάσταση Λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης, τα Αποτελέσματα Χρήσης, τον Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων, τις Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και από την Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης για κάθε έτος.