Προσωπικά δεδομένα πελατών

Τα προσωπικά σας δεδομένα τα οποία τηρούνται από την εταιρεία μας είναι βάσει των διατάξεων του νόμου Ν2472/97. Δείτε τι είναι η «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα» «εδώ».

Ενημέρωση συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Άρθρο 11 παρ.1 του Ν.2472/1997

Η εταιρεία ΙΚΤΕΟ «Εκηβόλος» ΑΕ γνωστοποιεί προς τους πελάτες και συναλλασσόμενους με αυτήν τα ακόλουθα:

1. Από την εταιρεία διατηρείται Αρχείο Τεχνικού Ελέγχου, στο οποίο συλλέγονται και διαχειρίζονται για τον τεχνικό έλεγχο τα δεδομένα που περιέχονται στην άδεια κυκλοφορίας του ελεγχόμενου οχήματος για την επικαιροποίηση των δεδομένων του Αρχείου του ΥΜΕ (σε περίπτωση διαφοράς των στοιχείων του οχήματος ή του ιδιοκτήτη που αναγράφονται στην άδεια από αυτά που περιέχονται στο αρχείο του ΥΜΕ), τα δεδομένα που προέρχονται από τον διενεργηθέντα τεχνικό έλεγχο που τυπώνονται στο παρόν Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου καθώς και το ονοματεπώνυμο και ο Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας του προσκομίζοντος το όχημα για τεχνικό έλεγχο.

2. Αποδέκτες των δεδομένων του Αρχείου Τεχνικού Ελέγχου είναι αποκλειστικά και μόνο ο ιδιοκτήτης του οχήματος, το ΥΜΕ, τα τμήματα του ΙΚΤΕΟ που εμπλέκονται στην διαχείριση του τεχνικού έλεγχου και οι προβλεπόμενες από τους νόμους δημόσιες αρχές.

3. Κάθε πελάτης έχει δικαίωμα πρόσβασης των προσωπικών του δεδομένων που τηρούνται και επεξεργάζονται από την εταιρεία μας, μετά από έγγραφο αίτημα του.

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) διευκολύνει τη συμμόρφωση του υπευθύνου επεξεργασίας και του εκτελούντος την επεξεργασία με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) και μεσολαβεί μεταξύ των διαφόρων ενδιαφερομένων (π.χ. εποπτικές αρχές, υποκείμενα των δεδομένων). Ο ρόλος του είναι συμβουλευτικός (όχι αποφασιστικός) και δεν φέρει προσωπική ευθύνη για τη μη συμμόρφωση με τον Κανονισμό.

Στην εταιρεία μας Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων είναι ο κ. Μήτρου Δημήτριος (Τεχνικός Διευθυντής) ο οποίος έχει καταχωρηθεί στο αρχείο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων και έχει λάβει αριθμό πρωτοκόλλου Γ/ΕΙΣ/4429/31-05-2018.


Προσωπικά δεδομένα εταιρείας & περιήγησης

Δημοσίευση ισολογισμών ανώνυμων εταιρειών

Νόμος 4072, ΦΕΚ86Α´ 11/4/2012

Καταργήθηκε η υποχρέωση δημοσίευσης ισολογισμών σε οικονομικές και πολιτικές εφημερίδες (προαιρετική έντυπη δημοσίευση) με την προϋπόθεση πως θα γίνεται δημοσίευσης του ισολογισμού σας μέσω διαδικτυακής ιστοσελίδας που διατηρεί η εκάστοτε Ανώνυμη Εταιρεία, νόμος 4072 (ΦΕΚ 86Α’ 11/4/2012). Η εταιρεία ΙΚΤΕΟ «Εκηβόλος» ΑΕ σύμφωνα με την εφαρμογή της προαναφερθείσας νομοθεσίας και την άμεση εναρμόνισή της με αυτή, δημοσιεύει τους ισολογισμούς της «εδώ».

Ασφαλής περιήγηση

Σας ενημερώνουμε ότι η ιστοσελίδα μας πληρεί όλες τις νέες προδιαγραφές ασφάλειας προσωπικών δεδομένων και περιήγησης. Φιλοξενείτε σε Dedicated Server, δεν διατηρεί ιχνοστοιχεία συλλογής στοιχείων σας (cookies), παρά μόνο στατιστικής ανάλυσης της Google, έχει κρυπτογράφηση σε όλη την δομή της από την LetsEncrypt, προστασία από παράνομες ενέργειες και ταχύτατη και ευρεία σύνδεση από την CloudFlare και λειτουργεί πάντα με τελευταίες ενημερωμένες εκδόσεις όλων των εξωτερικών στοιχείων της.

Για την αναζήτηση στην βάση μας τηρούνται δικλίδες ασφαλείας και πιστοποίησης των χρηστών της.

Ψάχνεις κάτι άλλο;

Δοκίμασε την μηχανή αναζήτησης, και βρες γρήγορα αυτό που αναζητάς στην ιστοσελίδα μας.